No menu items!

    【更新】【莱斯坚持工会先撤罢工通知】才有得倾落去(图)

    安省教育厅长莱斯今日表示,只有在工会撤回罢工通知的情况下,省府才会愿意考虑提出反合约方案。他解释说,就是因为CUPE的罢工通知,政府才会推出复工法,目的是让省内学生回校上课不受到影响。

    热点

    发表评论